Privacybeleid van de winkel www.neonail.nl

 

 1. Dit Privacybeleid legt de regels vast voor de verwerking van persoonsgegevens via de online winkel www.neonail.nl (hierna genoemd: Online winkel).
 2. De eigenaar en Beheerder van Persoonsgegevens is Cosmo Group Sp. zo o.o. met statutaire zetel in Poznan (60-476) op ul. Jasielska 10a, ingeschreven in het ondernemersregister van de nationale rechtbank Register bijgehouden door de rechtbank voor m. Poznań – New Town en Wilda in Poznan, VIII Commercial Division van het National Court Register onder het nummer KRS 0001106339, NIP 9721241158, REGON 302250849, vertegenwoordigd door: Kamila Błażejewska, voorzitter van de Raad van Algemene Partners. (hierna genoemd: de Beheerder).
 3. De persoonsgegevens verwerkt via de Online winkel worden verwerkt in overeenstemming met Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (hierna genoemd: AVG).
 4. De Beheerder stelt alles in het werk om de verwerkte persoonsgegevens van de Klant via de Online winkel goed te beveiligen.
 5. Bij twijfel of vragen met betrekking tot het Privacybeleid en de regels voor de verwerking van persoonsgegevens, kunnen klanten zich rechtstreeks richten aan de aangewezen Inspecteur voor Gegevensbescherming, de heer Marek Furmańczaka, via e-mail op: gdpr@cosmogroup.pl.

§ 1. Omvang van de verwerkte persoonsgegevens, doeleinden en rechtsgrond van de verwerking

 1.  De Beheerder verzamelt persoonsgegevens van Klanten van de Online winkel, met name natuurlijke personen die rechtshandelingen verrichten die niet rechtstreeks verband houden met hun activiteit, natuurlijke personen die rechtshandelingen verrichten die verband houden met hun professionele activiteit of bedrijf, en natuurlijke personen die rechtshandelingen verrichten als vertegenwoordiger van een rechtspersoon.
 2. De persoonsgegevens worden verwerkt in de volgende situaties:

a)     Registratie van een account in de Online winkel – om een individueel account aan te maken en dit account te beheren. De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens van Klanten is de noodzaak om actie te ondernemen in het kader van het gesloten contract voor het onderhouden van het Klantaccount (art. 6 par. 1 let. b) AVG);

b)     Het sluiten van een contract voor de aankoop van Producten die worden aangeboden via de Online winkel – om het verkoopcontract uit te voeren. De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens van Klanten is de noodzaak om actie te ondernemen in het kader van het gesloten verkoopcontract (art. 6 par. 1 let. b) AVG);

c)     Abonneren op het informatiebulletin (Newsletter) om goederen en services van de Beheerder aan te prijzen. De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens is de toestemming van de Klant voor het ontvangen van marketinginformatie (art. 6 par. 1 let. a) AVG);

d)     Het gebruik van de contactformulier service die beschikbaar is in de Online winkel – om te kunnen antwoorden op verstuurde aanvragen. De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens is de noodzaak om het contract voor de contactformulier service uit te voeren (art. 6 par. 1 let. b) AVG)

e)     Het gebruik van de service voor het plaatsen van een mening – om het contract uit te voeren, waarvan het onderwerp is om de klant in staat te stellen een mening te plaatsen over de Goederen op de website van de Online winkel. De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens is de noodzaak om actie te ondernemen voor de implementatie van het serviceverlening contract (art. 6 par. 1 let. b) AVG

3. Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor de registratie van een Klantaccount in de Online winkel, is de Klant verplicht om de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

a)     e-mail adres;

b)     voornaam en achternaam;

c)     woonadres;

4. Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor het sluiten van een contract voor de aankoop van Goederen via de Online winkel, is de Klant verplicht de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

a)     Voornaam en achternaam;

b)     Leveradres (plaats, straat, huisnummer/flatnummer, postcode);

c)     E-mail adres;

d)     Telefoonnummer.

e)     Wanneer het aankoopcontract wordt gesloten door personen die een bedrijf leiden of rechtspersonen vertegenwoordigen, wordt de omvang van de persoonsgegevens uitgebreid met:

-       Naam van de koper,

-       Belastingnummer.

5. Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt om Goederen of services van de Beheerder (Newsletter) aan te prijzen, is de Klant verplicht om de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

a)     E-mail adres;

 1. Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor de implementatie van de contactformulier service, is de Klant verplicht om de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

a)     Voornaam en achternaam;

b)     E-mail adres

6. Wanner persoonsgegevens worden verwerkt voor de implementatie van de service voor het plaatsen van meningen, is de Klant verplicht om de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

a)     Voornaam;

b)     E-mail adres

7. Bij het gebruik van de Online winkel door Klanten, kan de Beheerder aanvullende informatie verzamelen, in het bijzonder: het IP-adres toegewezen aan de computer van de Klant of het extern IP-adres van de Internetprovider, de naam van het domein, het type browser, de toegangstijd, het type besturingssysteem.

8. De Beheerder kan ook navigatiegegevens verwerken, waaronder informatie over links en verwijzingen die door Klanten worden gebruikt tijdens het gebruik van de Online winkel – om een efficiënt en gemakkelijk gebruik van de website van de Online winkel te garanderen. De rechtsgrond voor de verwerking van dergelijke informatie is het rechtmatige belang van de Beheerder (art. 6 par. 1 let. f) AVG).

9. De Beheerder kan ook informatie verwerken met betrekking tot gesloten en geïmplementeerde contracten voor de aankoop van Goederen, gesloten via de Online winkel: voornaam, achternaam, gegevens met betrekking tot de implementatie van het met de Klant gesloten contract, zoals vorderingen van de Klant die kunnen voortvloeien uit de manier waarop de services door de Beheerder worden geleverd, andere noodzakelijke gegevens – voor de verdediging tegen eventuele vorderingen van Klanten. De rechtsgrond voor de verwerking van dergelijke gegevens is het legitieme belang van de Beheerder (art. 6 par. 1 let. f) AVG).

10. Het verstrekken van gegevens aan de Beheerder is vrijwillig, maar als de gegevens worden verwerkt voor de implementatie van het gesloten contract (aankoopcontract, contract voor het voeren van een Klantaccount, contract voor contactformulier serviceverlening, contract voor de serviceverlening voor het plaatsen van meningen), is de Beheerder niet in staat om het gesloten Contract te implementeren indien de vereiste gegevens niet worden verstrekt.

§ 2. Verstrekking van persoonsgegevens door de Beheerder

 1. De Beheerder kan in het kader van de Online winkel de persoonsgegevens van Klanten doorgeven aan derden die providers zijn van services waarvan de Beheerder gebruik maakt voor het leiden van de Online winkel. De derden, waarvan sprake in de vorige zin zijn, afhankelijk van de gesloten contracten, rechtstreeks onderworpen aan de instructies van de Beheerder voor wat betreft de doeleinden en de wijze van verwerking van de persoonsgegevens (verwerkende entiteiten) of degene die zelfstandig de doeleinden en de wijze van verwerking van de persoonsgegevens bepalen (beheerders):

a) Verwerkende entiteiten – de Beheerder maakt uitsluitend gebruik van de services van entiteiten die persoonsgegevens van klanten verwerken in opdracht van de Beheerder, voor de omvang en de wijze gespecificeerd door de Beheerder. Hiertoe behoren entiteiten die hosting services verlenen, entiteiten die IT-services leveren voor de Online winkel, entiteiten die leveringsservices leveren voor Producten die zijn gekocht via de Online winkel, entiteiten die services leveren voor het analyseren van het verkeer in de Online winkel;

b) Beheerders – de Beheerder maakt gebruik van entiteiten, die hun services niet verlenen op basis van de opdracht en instructies van de Beheerder, maar die zelfstandig het doel en de wijze van verwerking van de persoonsgegevens bepalen. Hiertoe behoren entiteiten die snelle betaalsystemen leveren en bankservices verlenen.

2. De serviceproviders zijn gevestigd in landen die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte.

3. Wanneer Goederen worden aangekocht via de Online winkel, kunnen de persoonsgegevens van de Klant worden doorgegeven aan de volgende entiteiten om de gekochte Goederen te leveren:

a)     Eurohermes Sp. z o.o. ;

4. Wanneer Goederen worden aangekocht via de Online winkel, kunnen de persoonsgegevens van de Klant worden doorgegeven aan de volgende entiteiten om de betaling voor de gekochte Goederen te verrichten:

a)     Eurohermes Sp. z o.o.

5. Wanneer de Beheerder een verzoek ontvangt, om de persoonsgegevens van Klanten bekend te maken, van bevoegde staats- of lokale overheidsinstanties (politie, parket, rechtbanken, overheidsinstellingen), worden de persoonsgegevens van de Klanten beschikbaar gesteld aan de bevoegde instanties in overeenstemming met het aan de Beheerder voorgelegde verzoek.

§ 3. Opslagtermijn van persoonsgegevens

 1. De persoonsgegevens van Klanten worden opgeslagen zolang hun verwerking wettelijk gerechtvaardigd is en de Beheerder een rechtsgrond heeft voor hun verdere opslag.
 2. Wanneer de rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens de toestemming van de Klant is, worden de persoonsgegevens opgeslagen totdat de toestemming wordt ingetrokken door de Klant, en na intrekking van de toestemming voor een periode die overeenkomt met de verjaring van vorderingen die door een van beide partijen kan worden ingesteld.
 3. Wanneer de rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens de uitvoering van het gesloten contract tussen de Klant en de Beheerder is, worden de persoonsgegevens opgeslagen totdat het gesloten contract volledig is geïmplementeerd, en na implementatie voor een periode die overeenkomt met de verjaring van vorderingen die door een van beide partijen kan worden ingesteld.

§ 4. Cookies

 1. De Online winkel gebruikt kleine bestanden, de zogenaamde 'cookies'. Cookies worden opgeslagen op het eindapparaat van de persoon die de Online winkel bezoekt, indien de internetbrowser ze toelaat. Cookies bevatten gewoonlijk de naam van het domein waarvan ze afkomstig zijn, hun 'vervaltijd' en een individueel, willekeurig gekozen nummer dat dit bestand identificeert. Informatie verzameld met behulp van dit type bestanden helpen de Beheerder om aanbiedingen van producten af te stemmen op de individuele voorkeuren en reële behoeften van de personen die de Online winkel bezoeken. Ze maken ook de ontwikkeling mogelijk van algemene statistieken van bezichtigingen van de gepresenteerde producten in de Online winkel.
 2. In het kader van de Online winkel gebruikt de Beheerder twee soorten cookies:

a) Sessie cookies – die na beëindiging van de internetbrowser sessie of het uitschakelen van de computer, automatisch worden verwijderd uit het geheugen van het eindapparaat (computer, tablet, smartphone).

b) Permanente cookies – die zijn opgeslagen in het geheugen van het eindapparaat van de Klant en daar blijven totdat ze worden verwijderd of totdat ze vervallen.

3. Het cookie mechanisme is volledig veilig voor de eindapparaten van Klanten. Cookies laten met name niet toe dat er persoonsgegevens of andere vertrouwelijke informatie van de eindapparaten van Klanten wordt verzameld, en het is ook niet mogelijk dat virussen of andere ongewenste software de computer binnendringen.

4. De Beheerder gebruikt eigen cookies voor de volgende doeleinden:

a) Klant-authenticatie in de Online winkel en het waarborgen van de continuïteit van de sessie van de Klant in de Online winkel, waardoor de Klant de login en het wachtwoord niet opnieuw hoeft in te voeren.

b) Het uitvoeren van analyses, onderzoek en kijkersaudits, en in het bijzonder voor het creëren van anonieme statistieken die een beter begrip opleveren van hoe Klanten de Online winkel gebruiken.

5. De Beheerder maakt gebruikt van vreemde cookies voor de volgende doeleinden:

a) het populariseren van de Online winkel met behulp van het sociale netwerk facebook.com (externe cookie beheerder: Facebook Inc gevestigd in de VS of Facebook Ireland gevestigd in Ierland);

b) het verzamelen van algemene en anonieme statistische gegevens met behulp van analytische tools van Google Analytics (externe cookie beheerder: Google Inc gevestigd in de VS);

c) het presenteren van advertenties afgestemd op de voorkeuren van de Klant, gebruik makende van de online advertentie tool van Google AdSense (externe cookie beheerder: Google Inc gevestigd in de VS).

6. In elk geval heeft de Klant de mogelijkheid om de toegang tot cookies naar zijn eindapparaat te beperken of uit te schakelen, door de standaardinstellingen van de internetbrowser te wijzigen.

7. Hieronder geven we weer hoe de instellingen van de meeste populaire internetbrowsers kunnen worden gewijzigd:

a)     Internet Explorer – https://support.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd;

b)     Microsoft EDGE – https://support.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd;

c)     Mozilla Firefox – https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen;

d)     Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl;

e)     Safari – https://support.apple.com/nl-nl/HT201265.

8. De Beheerder kan IP-adressen verzamelen van de eindapparaten die door de Klant worden gebruikt. Een IP-adres is een nummer dat door een internetprovider wordt toegekend aan de computer van een bezoeker van de Online winkel. Het IP-nummer geeft toegang tot internet. In de meeste gevallen wordt het dynamisch toegewezen aan de computer, d.w.z. het verandert bij elke verbinding met internet. Het IP-adres wordt door de Beheerder gebruikt bij het diagnosticeren van technische problemen met de server, het creëren van statistische analyses (bijv. het bepalen van de regio's waaruit we de meeste bezoeken krijgen), als informatie die nuttig is bij het beheren en verbeteren van de Online winkel, alsook voor veiligheidsdoeleinden en mogelijke identificatie van ongewenste automatische programma's voor het bekijken van de Online winkel die de server belasten.

§ 5. Rechten van Klanten in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de Beheerder

 1. In verband met de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Online winkel, heeft de Klant de volgende rechten:

a)     Het recht om de verleende toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken – rechtsgrond art. 7 par. 3 AVG;

b)     Het recht om toegang te krijgen tot de verwerkte persoonsgegevens – rechtsgrond art. 15 AVG;

c)     Het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens – rechtsgrond art. 21 AVG;

d)     Het recht om persoonsgegevens te verwijderen (het recht om vergeten te worden) – rechtsgrond art. 17 AVG;

e)     Het recht om de verwerking van persoonsgegevens te beperken – rechtsgrond art. 18 AVG;

f)      Het recht om verwerkte gegevens te rectificeren – rechtsgrond art. 16 AVG;

g)     Het recht om persoonsgegevens over te dragen – rechtsgrond art. 20 AVG.

2. Wanneer de Klant een verzoek indient met betrekking tot een van de bovengenoemde rechten van Klanten, is de Beheerder verplicht om het verzoek van de Klant te voldoen of kan hij/zij weigeren eraan te voldoen, en dit onmiddellijk maar niet later dan één maand vanaf de datum van ontvangst van het verzoek.

3. De in par. 2 aangegeven termijn kan door de Beheerder worden verlengd met maximaal 2 maanden vanwege de bijzonder ingewikkelde aard van het verzoek. In dergelijk geval is de Beheerder verplicht om de Klant binnen de maand te informeren over de moeilijkheden om aan het verzoek te voldoen en over de geplande termijn voor afhandeling ervan.

4. De Klant kan te allen tijde klachten, verzoeken en aanvragen met betrekking tot de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens en de uitoefening van zijn/haar rechten indienen bij de Beheerder.

5. Op grond van art. 77 AVG heeft de Klant het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie indien hij/zij van mening is dat de Beheerder zijn/haar persoonsgegevens verwerkt in strijd met de wettelijke bepalingen, in het bijzonder de bepalingen van de AVG. De toezichthoudende instantie is de Nederlandse Instantie voor Persoonsgegevens.

§ 6. Services afgestemd op de voorkeuren en interesses van Klanten (profilering)

 1. Onder profilering moet worden verstaan elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, die erin bestaat persoonsgegevens te gebruiken om bepaalde factoren van een bepaalde natuurlijke persoon te evalueren, met name voor de analyse of prognose van aspecten met betrekking tot de effecten van het werk van die natuurlijke persoon, zijn/haar economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeur, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsing.
 2. De door de Beheerder verwerkte persoonsgegevens kunnen worden verwerkt op automatische wijze (profilering), maar dit heeft echter geen juridische gevolgen voor hen, en evenmin significante gevolgen voor de situatie van Klanten.
 3. Voor het verstrekken aan de Klant van marketinginformatie via de Online winkel, maakt de Beheerder gebruik van eigen cookie mechanismen om informatie over de activiteiten van de Klant op de website van de Online winkel te verzamelen. De details van de omvang van de toegepaste cookies is te vinden in § 4 het Privacybeleid. Rechtsgrond - het legitieme belang (art. 6 par. 1 let. f AVG), dat erin bestaat om marketinginformatie af te stemmen op de voorkeur of interesses.
 4. Voor het verstrekken aan de Klant van marketinginformatie buiten de Online winkel, maakt de Beheerder gebruik van de service van externe leveranciers. Deze services bestaan erin om marketinginformatie weer te geven op andere websites dan de website van de Online winkel. Hiervoor installeren externe leveranciers bijvoorbeeld codes of pixels om informatie te verzamelen over de activiteiten van Klanten op de website van de Online winkel. De details van de omvang van de toegepaste cookies is te vinden in § 4 het Privacybeleid. Rechtsgrond - het legitieme belang (art. 6 par. 1 let. f AVG), dat erin bestaat om marketinginformatie af te stemmen op de voorkeur of interesses.

§ 7. Beheer van gegevensbeveiliging in de Online winkel

 1. De Beheerder biedt zijn klanten de mogelijkheid tot een veilige toegang tot de Online winkel en de persoonsgegevens die via hem worden verwerkt en verzonden als onderdeel van het inloggen in de Online winkel. De Beheerder maakt gebruik van een SSL-certificaat dat is uitgegeven door één van 's werelds toonaangevende bedrijven op het gebied van veiligheid en encryptie van gegevens die worden verzonden via internet.
 2. Wanneer de Klant die een account heeft in de Online winkel het wachtwoord op eender welk manier is kwijtgeraakt, maakt de Online winkel het mogelijk een nieuw wachtwoord aan te maken. Het wachtwoord wordt in versleutelde vorm opgeslagen op een manier die het lezen ervan verhindert. Om een nieuw wachtwoord aan te maken, dient u uw e-mail adres op te geven in het formulier dat beschikbaar is onder de link 'Wachtwoord herinneren' naast het account aanmeldingsformulier in de Online winkel. Op het e-mail adres dat is opgegeven tijdens de registratie of dat is opgeslagen bij de laatste wijziging van het accountprofiel, ontvangt de Klant een e-mail met een omleiding naar een speciaal formulier dat beschikbaar is op de Online winkel, waar de Klant een nieuw wachtwoord kan instellen.
 3. De Beheerder verstuurt nooit correspondentie naar Klanten waarin hij zou vragen om inloggegevens, in het bijzonder het wachtwoord van het account van de Klant.

§ 8. Wijzigingen aan het Privacybeleid

 1. De Beheerder kan wijzigingen aanbrengen aan het Privacybeleid. De Beheerder zal de Klanten minimaal 7 dagen van tevoren informeren over elke wijziging.
 2. Dit Privacybeleid treedt in werking op 31.05.2024.